Obchodné podmienky

PREVÁDZKOVATEĽ
GREET Slovakia, s.r.o., J. Kozačeka 29/2068, 960 01 Zvolen IČO 36 640 506, IČ DPH: SK 202 205 4408 e-mail: greetslovakia@gmail.com tel: +421 907 813 482 Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č.40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,všetkyv platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení. Prevádzkovateľ je platcom DPH.

NÁKUP TOVARU
Pri nákupe tovaru zvoľte najskôr produkt, o ktorý máte záujem. V detailnom zobrazení (po kliknutí na tlačidlo Detail produktu ) si zvoľte požadované množstvo. Následne stlačte Kúpiť produkt. Presunie Vás to do Nákupného košíka, kde uvidíte prehľad Vami požadovaného tovaru. Skontrolujte požadované množtvo objednaného tovaru a stlačte tlačidlo Pokračovať. Následne vyplňte údaje zákazníka /povinné údaje/, prípadne aj fakturačné údaje /nepovinné údaje/. Ďalej zvolte opať tlačidlo Pokračovať. Skontrolujte si svoju objednávku a stlačte tlačidlo Dokončiť. Prípadne ak si želáte pokračovať v nákupe opať stlačte tlačidlo Produkty a pokračujete v objednávke ďalej. Objednaný tovar sa automaticky vkladá do nákupného košíka. Po ďalšom nákupe pokračujte rovnakým spôsobom ako predtým. Po dokončení objednávky obdržíte potvrdenie objednávky na Váš zadaný e-mail. Ak by ste e-mail o potvdení objednávky nedostali, prosím kontaktujte nas na greetslovakia@gmail.com

SPÔSOB PLATBY
Platba dobierkou: platíte pri prevzatí tovaru. Objednávku uhrádzate v hotovosti kuriérovi GLS pri prevzatí tovaru. Daňový doklad (faktúra) je dodávaná a pribalená spolu s tovarom

Platba platobnou kartou: Máte možnosť uhradiť platbu vopred platobnou kartou pomocou služby ČSOB WebPay. Platíte svojou paltobnou kartou rovnako ako v klasickom kamennom obchode. Platba online platobnou kartou je postavená na najprísnejších bezpečnostných štandardoch 3D Secure, ktoré podporujú overenie držiteľa karty v priebehu transakcie. Akékoľvek údaje o platbách sú poskytované tak, aby sa obchodník ani držiteľ platobnej karty nemuseli obávať, že dôjde k zneužitiu poskytnutých údajov.

Daňový doklad (faktúra) je dodávaná a pribalená spolu s tovarom.

Služba ČSOB WebPay umožňuje prijímať platby nasledovnými typmi platobných kariet:

VISA,

VISA Electron,

V PAY,

MasterCard,

MasterCard Electronic,

MAESTRO,

Diners Club International/DISCOVER

CENA
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

CENA ZA DOPRAVU
Konečnú sumu, vrátane dopravy, ktorú budete platiť v prípade dobierky aj pri platbe kartou, uvidíte vždy v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky. Ceny dopravy:

Doručenie kuriérom GLS

Balík do 3kg – 3,80 eur
Balík do 5kg – 4,20 eur
Balík 5-10kg – 4,80 eur
Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH

KEDY OBDRŽÍTE OBJEDNÁVKU?
Po odoslaní objednávky tovaru na www.muaykrem.sk dostanete automaticky potvrdzovací e-mail s prehľadom objednávky a informáciou o tom, že Vaša objednávka bola prijatá do systému. Od tejto chvíle vynakladáme maximum na to, aby sme tovar čo najrýchlejšie doručili na Vašu adresu. Obvyklá lehota na doručenie tovaru k Vám sa pohybuje v rozmedzí 1 až 3 pracovných dní odo dňa objednania. Pokiaľ by lehota na doručenie tovaru mala prekročiť 5 pracovných dní, budeme Vás o tom bezodkladne informovať e-mailom, popr. telefonicky, a upresníme termín expedície. V prípade, že ste neobdržali od nás potvrdzovací e-mail alebo neobdržali od nás objednaný tovar ani informáciu o predĺženej lehote dodávky do 6 pracovných dní od uskutočnenia objednávky, prosíme, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky na greetslovakia@gmail.com alebo tel.: 0915 932 068

VRÁTENIE PEŇAZÍ
Samozrejmosťou je Vaša možnosť odstúpenia od kúpy tovaru (nárok na vrátenie nepoužitého tovaru) do 14 dní. Ak chcete túto možnosť využiť, postupujte prosím nasledovne: Tovar zabaľte podľa možnosti do originálneho balíka (obalu), v ktorom Vám bol doručený. Priložte originál našej faktúry, kópiu Vašej potvrdenky o zaplatení a ďalej informáciu, akým spôsobom a kam Vám máme peniaze vrátiť. Peniaze vraciame alebo formou bankového prevodu (je teda potrebné uviesť číslo Vášho účtu a meno) alebo poštovou poukážkou (uveďte meno a bydlisko). Takto pripravenú zásielku pošlite poštou ako obyčajný balík alebo obchodný balík, a to najneskôr do 14 dní od jej prevzatia na adresu firmy GREET Slovakia, s.r.o. Upozornenie: Neposielajte nám tovar naspäť formou dobierky! Tovar vrátený týmto spôsobom nemôžeme prevziať a predĺžili by ste tým aj dobu, potrebnú k tomu, aby Vám peniaze boli vrátené naspäť.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, chyba, poškodenie, kupujúci má právo na reklamáciu. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

LEHOTY NA UPLATNENIE REKLAMÁCIÍ

Predávajúci zodpovedá za závady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim, ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia závadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za závadu zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

POSTUP REKLAMÁCIE PRODUKTU

Zámer reklamovať tovar oznámi kupujúci predávajúcemu na základe e-mailu, telefonicky alebo písomne a  následne nám reklamovaný tovar zašle.

Tovar zasielajte na adresu:
GREET Slovakia, s.r.o.
Lučenecká cesta 6
960 01 Zvolen

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

  1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
  2. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.
  3. V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@thambun.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu ARS.
  4. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. za pomoci k tomu určenej platformy (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretím kúpnej zmluvy.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom objednávkového formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

OSOBNÉ ÚDAJE KUPUJÚCICH
Prevádzkovateľ nepredáva osobné údaje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Výhradný zástupca produktov MUAY pre slovenský trh

GREET Slovakia s.r.o
J. Kozačeka 29/2068
960 01 Zvolen